,

PRAVNA POMOĆ ZA IRL U KURŠUMLIJI

Mobilni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sproveo je 12. avgusta 2021. godine terensku posetu za potencijalne korisnike na teritoriji Opštine Kuršumlija.

Tom prilikom tim je održao sastanke sa 12 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, koji su pravnicima predsavili svoje pravne probleme u vezi sa bespravno zauzetom imovinom u mestima sa kojih su raseljeni, ostvarivanjem prava na udeo od 20% od privatizacije društvenih preduzeća u kojima su bili zaspoleni, ali i pribavljanjem dokumentacije sa KiM. Za sve potencijalne korisnike, pravni tim je prikupio postojeću dokumentaciju i popunio zahteve za pružanje besplatne pravne pomoći.

Nakon sastanaka sa IRL, tim se sastao i sa lokalnim poverenikom za izbeglice i migracije Igorom Radunovićem, uz čiju svesrdnu podršku je ova terenske poseta organizovana i predsvatio sve aktivnosti projekta usmerene ka pružanju podrške IRL, izbeglicama i povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji pri rešavanju pravnih i statusnim problema.

Terenske posete mobilnih pravnih timova pokazale su se kao jedan od najefikasnijih mehanizama projekta pri pružanju direktne i blagovremene asistanecije ugroženim grupacijama građana, pa je do sada pomoć na ovaj način pomoć dobilo preko 190 korisnika kroz više od 80 poseta.