Pravni problemi lica koja su u Republiku Srbiju vratili prema sporazumima o readmisiji potpisanim sa zemljama članicama EU najčešće su:

  • Neposedovanje ličnih dokumenata Republike Srbije;
  • Nisu upisani u matične knjige i nemaju regulisano državljanstvo Republike Srbije.

Projektni tim za povratnike koja se obrate projektu za pravnu pomoć besplatno obezbeđuje:

 

  • Pružanje pravnih saveta;
  • Pribavljanje izvoda za vađenje ličnih dokumenata (LK, pasoš, zdravstvena knjižica);
  • Upućivanje na druge institucije za regulisanje prava na zdravstvenu i socijalnu zaptitu i zapošljavanje.

Terenske posete mestima boravka ovih lica obezbeđuju da se besplatna pravna pomoć i savetovanje pruže u direktnom kontaktu i mestima njihovog ulaska (ponovnog povratka) u Republiku Srbiju.