• ,

  U okviru priprema za medijsku kampanju kroz koju se šira javnost upoznaje sa projektom besplatne pravne pomoći, uslugama za korisnike, dosadašnjim rezultatima kao i o pravima koje ciljne grupe projekta uživaju kao ravnopravni građani, održali smo još jednu obuku za pravne savetnike projekta. Obuku je......

 • ,

  Pored direktne pomoći koju pružamo interno raseljenima, izbeglicama i povratnicima, nastojimo da stvorimo i održivi mehanizam podrške ovim kategorijama građana. Sa tim ciljem organizuju se obuke mladih pravnih stručnjaka za specijalozani rad sa ugroženim katergorijama građana, institucijama relevantnim za rad na projektu, kao i konkretnim......

Slide Izbeglice, povratnici i IRL zainteresovani za podršku ili informacije o tome kako da ostvare svoja prava u Srbiji ili mestu porekla mogu da kontaktiraju projekat na besplatan broj 0800 108 208 BESPLATNI POZIV Slide PODRŠKA EVROPSKE UNIJE Projekat Evropske unije „Besplatna pravna pomoć“ traje 24 meseca i predstavlja nastavak rada četiri projekta koji se realizuju od 2008. godine. Slide Pravni timovi pružaju savete, zastupaju korisnike pred sudovima u mestima porekla, pribavljaju dokumentaciju državnih institucija i informišu korisnike o njihovim pravima. PRAVNI TIMOVI

PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSRECU INTERNO RASELJENA LICA, IZBEGLICE I POVRATNICI IZ READMISIJE:

 • Uzurpirana, uništena ili oštećena imovina u mestu porekla što im onemogućava povratak ili investiranje u svoju budućnost
  u mestima u kojima žive
 • Nemogućnost ostvarivanja prava na otpremnine nakon privatizacija firmi u kojima su radili.
 • Institucionalne prepreke u pribavljanju potrebne dokumentacije za ostvarivanje osnovnih prava (krštenica, zdravstveno
  osiguranje, državljanstvo, nostrifikacija diplome, povezivanje staža, penzija, imovinski listovi…)
 • Nedostatak bezbednosti u mestima porekla
 • Otežana integracija u društvene, kulturne i privredne tokove u privremenom mestu boravka

KAKO POMAŽEMO?

 • Pružamo podršku onima koji zbog nedostatka sredstava, bezbednosnih ili drugih razloga nisu u mogućnosti da ostvare prava
  na imovinu ili druga prava
 • Podrška je obezbeđena kroz rad šest pravnih timova širom Srbije, mobilne timove, sajt projekta i besplatnu telefonsku liniju
 • Timove čine visokokvalifikovani pravnici koji mogu da obezbede:
  • Neophodne informacije o zakonskim pravima IRL, izbeglica i povratnika
  • Besplatnu pravnu pomoć
  • Besplatno pravno zastupanje kvalifikovanih advokata u cilju zaštite prava, posebno prava na imovinu i pomoć u povraćaju
   uzurpirane, oštećene ili uništene imovine

Slide http://www.kirs.gov.rs/docs/Nacionalna%20strategija%20za%20izb%20i%20irl%202015-2020.pdf TOKOM I NAKON SUKOBA NA KOSOVU I METOHIJI I NATO BOMBARDOVANjA 1999. GODINE 230.000 SRBA I NEALBANACA RASELjENO JE SA KOSOVA I METOHIJE Slide 2 IDP Needs Assessment in Serbia, UNHCR, March 2011, http://www.unhcr.rs/dokumenti/istrazivanja/procena-potreba-interno-raseljenih-lica-srbiji.html OD UKUPNOG BROJA IRL U SRBIJI VAN KOSOVA I METOHIJE IDENTIFIKOVANO JE 97.286 VIŠESTRUKO UGROŽENIH LICA U POTREBI ZA ASISTENCIJOM U REŠAVANjU EGZISTENCIJALNIH PROBLEMA Slide PROCENjUJE SE DA JE VIŠE MILIONA LjUDI NAPUSTILO SVOJE DOMOVE TOKOM RATOVA NA PROSTORU BIVŠE JUGOSLAVIJE Slide NAKON OKONČANjA SUKOBA NA PROSTORIMA BIVŠE JUGOSLAVIJE U SRBIJI JE REGISTROVANO 537.937 IZBEGLICA I 79.791 RATOM UGROŽENIH LICA; DANAS SE U SRBIJI NALAZI OKO 29.457 IZBEGLICA Slide TOKOM RATNIH SUKOBA OKO 100.000 LjUDI IZBEGLO U EVROPSKE ZEMLjE, A OKO 40.000 NjIH SE VRATILO U SRBIJU Slide U ZAJEDNICAMA ROMA, AŠKALIJA I EGIPCANA POSTOJI ZNACAJAN BROJ POTENCIJALNIH KORISNIKA PROJEKTA