Projektni tim radi na obezbeđivanju zaštite imovinskih i ljudskih prava interno raseljenih lica sa KiM u mestima boravka pre konflikta, koja su im zagarantovana domaćim i stranim propisima.

 

Stručna pravna pomoć za  IRL je najčešće potrebna pri rešavanju sledećih slučajeva:

 

  • Nelegalno zaposednuta imovina;
  • Prodaja imovine na osnovu falsifikovanih dokumenata;
  • Povraćaj imovine i nadoknada materijalne i nematerijalne štete;
  • Pitanja privatizacije i likvidacije društvenih preduzeća.

Projektni tim za IRL koja se obrate projektu za pravnu pomoć besplatno obezbeđuje:

 

  • Priprema i dostavljanje pravne dokumentacije, t.j. podnesaka i obaveštenja;
  • Zastupanja pred sudovima i drugim relevantnim institucijama na Kosovu i Metohiji;
  • Pružanje pravnih saveta i relevantnih informacija;
  • Pribavljanje dokumentacije od institucija u mestima porekla;
  • Terenske posete kada su IRL sprečena da dođu do projektnih kancelarija.