,

OTVORENA VRATA U SMEDEREVU

Za interno raseljena lica, izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji u Smederevu projekat besplatne pravne pomoći održao je 29. marta 2022. godine otvorena vrata na kojima su predstavljeni mehanizmi podrške koju projekta pruža ovima kategorijama građana.

Ovom prilikom tim projekta, koji su činili viši pravni savetnik Vladimir Mojsilović i mlađi pravni savetnik Slobodan Milovanović, predstavio je prisutnima mandat projekta i vrste asistanecija koje su okviru projekta dostupne.

Nakon prezentacije, tim je održao devet individualnih sastanaka sa prisutnima koji imaju pravne probleme koji su u okviru mandata projekta. Među potencijalnim korisnicima bilo je sedam interno raseljenih lica i dve izbeglice iz Hrvatske i BiH, a pravni problemi uglavnom su se ticali imovine na Kosovu i Metohiji, ostvarivanja penzije i pribavljanja dokumentacije iz mesta porekla.

Otvorena vrata u Smederevu organizovana su uz podršku lokalnog poverenika za izbeglice i migracije. Ovo su peta po redu otvorena vrata koja projektni tim organizuje u opštinama sa većim brojem interno raseljenih, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji, a u cilju informisanja ovih ciljnih grupa o njihovim pravima i dostupnoj pomoći prilikom ostvarivanja tih prava.