,

TRENING ZA MLAĐE PRAVNE SAVETNIKE

Pored direktne pomoći koju pružamo interno raseljenima, izbeglicama i povratnicima, nastojimo da stvorimo i održivi mehanizam podrške ovim kategorijama građana. Sa tim ciljem organizuju se obuke mladih pravnih stručnjaka za specijalozani rad sa ugroženim katergorijama građana, institucijama relevantnim za rad na projektu, kao i konkretnim pravnim akcijama kojima se pruža pravna pomoć ciljnim grupacijama. Ova aktivnost usmerena je na stvaranje grupe pravnika koja bi bila specijalizovana za pravne probleme ovih grupacija i nastavila da im pruža podršku.

U saradnji sa konsultantskom firmom za elektronsku edukaciju „Leste“ razvili smo elektronsku platofrmu za održavanje ovakih obuka. Platforma je osmišljena tako da se lekcije snime unapred i postave na platformu definisanim redosledom. Polaznicima treninga je u periodu određenom za konkretan trening omogućen pristup video lekcijama, koje, po potrebi, mogu da odgledaju i više puta. U sklopu svake lekcije, za polaznike će biti dosupan i materijal koji će mogu da sačuvaju i koriste u daljem radu.

Sedma obuka za mlađe pravne savetnike održana je od 29-25. oktobra 2022. Ova obuka bila je posvećena krivičnim i parničnim postupcima pred sudovima na Kosovu*. Takođe, polaznici obuke su se detaljnije upoznali sa funkcionalnostima baze podataka projekta kako bi praćenje predmeta i statistike bilo što preciznije. Devetu obuku prošlo je devet polaznika.